OUP

Opći uvjeti poslovanja

Schachermayer d.o.o. Zagreb

OIB: 96769806716, siječanj 2023.

Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 2499 900
Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.

1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu.

1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnicma Prodavatelja u trenutku plaćanja

3.2 U uvjetima „prodaje pouzećem“ prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeti poslovanja.

3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži:
• čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu,
• potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i buntova i uporediti sa stanjem na prijevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
• zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
• ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

5.1 Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno s Kupcem.

5.2 Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu:
• u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,
• u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
• u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.

6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međuodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporuči Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opisi proizvoda u katalozima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunan manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.

9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

10.1 10.1 Cijene su izražene u eurima (EUR) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.

10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isljučivo u eurima (EUR).

11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima „plaćanje pouzećem“.

11.3 Kod uvjeta prodaje „plaćanje pouzećem“ roba se naplaćuje prilikom uručenja.

11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.

11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.

11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospijeću.

Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:
• pismenom Obavijesti
• pismenom Opomenom
• pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
• pismenom Opomenom pred tužbu

 

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.

14.2 Preproda li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINANCIJSKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja

15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.

15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.

15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na www.schachermayer.hr/zastitapodataka/

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

17.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.

17.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnicama Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalozima izdanim od 2017. godine nadalje.

17.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

17.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

17.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.